27.60 zł 0.00%
wolumen:3979 szt.
cena max 1D:27.60 zł
cena min 1D:26.60 zł
2023-03-24
Projekty unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP


Tytuł Projektu: "Wdrożenie do produkcji przez BioMaxima S.A. nowego innowacyjnego  szybkiego testu SARS-CoV-2 Ag będącego efektem prac B+R"

Okres realizacji Projektu: 01/09/2022 - 31/12/2023.


CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Wdrożenie przeprowadzonych przez Wnioskodawcę we własnym zakresie prac B+R poprzez uruchomienie produkcji testu SARS-CoV-2 Ag charakteryzującego się wysoką czułością i specyficznością.
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
Zakup maszyn i urządzeń oraz robót i materiałów budowlanych.
PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
1] Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjną ofertę produktową;
2] Wzrost sprzedaży i zysku, który umożliwi prowadzenie kolejnych projektów B+R oraz wprowadzanie na rynek nowych produktów;
3] Ekspansja na nowe rynki zbytu
4] Zwiększenie zatrudnienia w związku z realizacją projektu.
Powyższe rezultaty wpłyną na umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na arenie krajowej i międzynarodowej oraz zapewnią jego dynamiczny rozwój.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 15 Odporne Lubelskie - zasoby REACT-EU dla Lubelskiego
Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

Tytuł Projektu:    „Zwiększenie konkurencyjności BioMaxima S.A. poprzez produkcję energii odnawialnej”.
Cel Projektu:    Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.
Planowane efekty:    Efektem realizacji projektu będzie budowa instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP


Tytuł Projektu: "Zwiększenie konkurencyjności firmy BioMaxima S.A. poprzez internacjonalizację produktów firmy"

Okres realizacji Projektu: 27.12.2021 -  30/11/2023

Całkowita wartość Projektu: 815 983.00 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 336 010.00 PLN


CEL PROJEKTU:
W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport i dalszą poprawę wyniku finansowego firmy. Rezultatem projektu będzie również zawarcie zagranicznych kontraktów handlowych, które pozwolą na zwiększenie eksportu. Projekt ponadto przyczyni się do promowania marki, poprzez zaprezentowanie produktów atrakcyjnych rynkowo i o wysokiej jakości szerokiej rzeszy odbiorców europejskich i światowych.
Realizacja zadań ujętych w modelu przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej MŚP z
makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Strategia firmy zakłada dalszy wzrost
sprzedaży produktów, co doprowadzi do poprawy wyniku finansowego spółki.

 

BioMaxima Spółka Akcyjna
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
,,Internacjonalizacja produktów firmy BioMaxima”

 

Celem projektu jest pozyskanie kontraktów biznesowych, zleceń w ramach nawiązanej współpracy, zapoznanie z potencjalnymi kontrahentami działającymi na rynkach docelowych: Belgii, Holandii, Portugalii.
Planowane efekty: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, wzrost przychodów przedsiębiorstwa.
Całkowita wartość projektu: 742 236,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 277 564,00 PLN

 

Projekt pt. „Produkcja energii z OZE w firmie Biomaxima S.A.”
jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,
Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

CEL PROJEKTU: podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

PLANOWANE EFEKTY: budowa 2-ch instalacji fotowoltaicznych o mocy 49,92 kW każda.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 471 090,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 210 650,00 zł

 

BioMaxima S.A. realizuje Projekt pt.: Zapewnienie płynności Biomaxima SA, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 291 875,31 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 31/100).

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 291 875,31 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 31/100).

 

Projekt pt.: Prace badawczo - rozwojowe w zakresie opracowania grupy testów do oznaczania lekowrażliwości.

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest opracowanie grupy 30 testów do oznaczania lekowrażliwości i w okresie komercjalizacji wprowadzenie ich do powszechnego stosowania w diagnostyce mikrobiologicznej, co będzie sprzyjało racjonalnej suplementacji antybiotyków, a tym samym ograniczeniu ich stosowania.

PLANOWANE EFEKTY:

  • Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku;
  • Wzrost przychodów / zysków przedsiębiorstwa.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 628 812, 80 PLN.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 600 537, 70 PLN.

Projekt pt.: Wzrost konkurencyjności BIOMAXIMA S.A. poprzez udział w targach 

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020 

Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest udział przedsiębiorstwa BIOMAXIMA S.A. w targach w charakterze wystawcy.

PLANOWANE EFEKTY:

  • Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.
  • Pozyskanie nowych  rynków zbytu.
  • Pozyskanie nowych klientów instytucjonalnych.
  • Wzrost przychodów / zysków przedsiębiorstwa.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 184 172,97 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 119 836,17 PLN.

Projekt pt. „Uruchomienie produkcji testów do oznaczania lekooporności MIC” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020 Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

CEL PROJEKTU: komercjalizacja prac badawczo - rozwojowych przeprowadzonych przez Biomaxima S.A. oraz Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej poprzez uruchomienie produkcji testów do oznaczania lekooporności MIC.

PLANOWANE EFEKTY: wzrost konkurencyjności Spółki na rynku krajowym i zagranicznym; pozyskanie nowych dla przedsiębiorstwa rynków zbytu; utworzenie stanowisk pracy w innowacyjnej polskiej firmie biotechnologicznej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 207 860,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 589 200,00 zł

 

Projekt pt. „Centrum Badawczo – Rozwojowe BioMaxima Spółka Akcyjna”
jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020,
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

CEL PROJEKTU: Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego w BioMaxima.

PLANOWANE EFEKTY: Rozwój i prowadzenie prac B+R w zakresie tworzenia nowych produktów i procesów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 723 200,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 294 000,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl


Projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności BioMaxima S.A. poprzez uczestnictwo w programie promocji branży sprzętu medycznego”
jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020,
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

CEL PROJEKTU: Promowanie marki produktowej  BioMaxima poprzez udział w branżowym programie promocji.

PLANOWANE EFEKTY: Wzrost rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych; wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport; zawarcie zagranicznych kontraktów handlowych; promocja Marki Polskiej Gospodarki.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 218 486,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 598 860,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl
 

Projekt pt. „Wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego drogą do zwiększenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa BIOMAXIMA S.A.” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020,
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap I

CEL PROJEKTU: Wzrost konkurencyjności BioMaxima poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

PLANOWANE EFEKTY: Opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa określającej m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiującej problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 143 418,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 99 110,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl


Projekt pt. „Testy do oznaczania lekooporności MIC”
jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,
Działanie 1.2 Badania celowe

CEL PROJEKTU: Badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie linii testów MIC do oznaczania lekowrażliwości.

PLANOWANE EFEKTY: wprowadzenie testów MIC do powszechnego stosowania w diagnostyce mikrobiologicznej, co będzie sprzyjało racjonalnej suplementacji antybiotyków, a tym samym ograniczeniu ich stosowania.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 931 546,18 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 584 178,91 zł

www.mapadotacji.gov.pl
 

Projekt pt. „Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej Biomaxima S.A.”
jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020,
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II

CEL PROJEKTU: Wzrost konkurencyjności BioMaxima poprzez zwiększenie potencjału zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w zakresie wdrożenia nowych asortymentów produktowych. Wykorzystanie wzornictwa przyczyni się ponadto do zmiany wizerunku firmy z regionalnej / krajowej na firmę międzynarodową z nieograniczonymi możliwościami ekspansji biznesowej.

PLANOWANE EFEKTY: Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów:

1/ podłoża mikrobiologiczne i płytki kontaktowe

Opis innowacji produktowej: zmiany polegające  na udoskonaleniu produktów oraz wprowadzeniu nowych o znacząco ulepszonych parametrach technicznych i technologicznych,  komponentach, materiałach i funkcjonalności, a także skierowanie produktów na rynek pozaszpitalny.

Nowe funkcjonalności i/lub cechy produktów w stosunku do produktów oferowanych na rynku: Biomaxima S.A. jest jedynym polskim producentem dedykowanych zestawów do badań specjalnych lekowrażliwości prątka gruźlicy, suplementów do podłoży, podłóż suchych w workach do uwodnienia. Na zestawach do badań specjalnych lekowrażliwości prątka gruźlicy możliwe jest wykonanie nadruku laserowego / etykiety.

Docelowym efektem wdrożenia w/w innowacji jest opracowanie nowych podłóż, znaczące ulepszenie podłóż dotychczas produkowanych zarówno w zakresie charakterystyki jak i przeznaczenia, w tym:

a) poprawa parametrów jakościowych poprzez konfekcjonowanie płytek w przepuszczającą parę wodną folię likwidującą komplikacje wynikające z niedosuszenia podłoża oraz zapewnienie lepszej powtarzalności alikwotów nalewanych do poszczególnych pojemników (probówki i butelki) dzięki automatyzacji rozlewu. Ponadto, dzięki wdrożeniu innowacji nastąpiła poprawa powtarzalności, jakości fizyko-chemicznej, większa różnorodność wersji produktowych, oferowanie dedykowanych zestawów.

b) zaoferowanie nowych produktów do badań mikrobiologicznych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym;

c) zaoferowanie nowych produktów do mikrobiologicznego badania żywności;

d) zaoferowanie nowych produktów do mikrobiologicznego badania wody;

e) produkcja własnych suplementów oraz płytek kontaktowych dip-slide;

2/ testy tabletkowe do oznaczania lekooporności

Opis innowacji produktowej: uzyskanie właściwych parametrów półproduktów do bazy tabletkowej w zakresie jednorodności oraz właściwego stopnia rozdrobnienia, utrzymanie wilgotności w całej objętości, właściwa kruchość, różnorodna masa tabletek, kształt, grubość, długi termin ważności.

Nowe funkcjonalności i/lub cechy produktów w stosunku do produktów oferowanych na rynku: Nowe produkty są dedykowane także na rynek weterynaryjny, co wyróżnia ofertę Biomaxima S.A. na tle ofert konkurencyjnych. Mniejsze opakowania są bardziej przystępne dla klienta ze względu na cenę. Istnieje możliwość zastosowania dyspensera.

Docelowym efektem wdrożenia w/w innowacji jest opracowanie nowych produktów w zakresie dwóch grup testów:
- testy  tabletkowe antybiotykowe do identyfikacji mechanizmów oporności;
- testy tabletkowe do identyfikacji biochemicznej.

3/ bibułkowe krążki antybiotykowe

Opis innowacji produktowej: dobór bibuły o odpowiednich parametrach w zakresie struktury i nasączania., uzyskanie równomiernego nasączenia krążków bibułowych w antybiotyk, krążki dedykowane do badań weterynaryjnych, nowe krążki diagnostyczne ONPG.

Nowe funkcjonalności i/lub cechy produktów w stosunku do produktów oferowanych na rynku: Linia krążków dedykowana do weterynarii. Jako jedyny producent w Polsce Biomaxima S.A. oferuje dedykowane krążki antybiotykowe w formie ringu. Istnieje możliwość zastosowania dyspensera.

Docelowym efektem wdrożenia w/w innowacji jest opracowanie nowych produktów, znaczne ulepszenie dotychczas oferowanych w zakresie charakterystyki i przeznaczenia oraz opracowanie nowych dyspenserów.

4/ analizatory

Opis innowacji produktowej: nowoczesny analizator z łatwym dostępem do wszystkich podzespołów obsługiwanych przez użytkownika i serwisanta (zastosowanie zdalnego modułu serwisowego), łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, odporny na promieniowanie UV i środki chemiczne.

Nowe funkcjonalności i/lub cechy produktów w stosunku do produktów oferowanych na rynku: Analizatory marki Biomaxima (w odróżnieniu od urządzeń konkurencji) wyróżniają się intuicyjną ergonomią obsługi. Pokrywy mają asymetryczny kształt, uniemożliwiający nieprawidłowe założenie. Wyróżnikiem aparatów marki Biomaxima jest zastosowanie odpornych na chemiczne środki dezynfekcyjne materiałów antybakteryjnych, zawierających jony srebra lub antyseptycznych powłok nanosrebrowych. Zdalny moduł serwisowy jest dodatkowym atutem urządzeń.

Docelowym efektem wdrożenia w/w innowacji jest opracowanie nowych analizatorów z unikatową linią wzorniczą.

5/ płyny i media hodowlane

Opis innowacji produktowej: nowoczesny system z możliwością dostosowania do każdego procesu filtracji niezależnie od wielkości partii (w zakresie określonych objętości), łatwy do czyszczenia i dezynfekcji (możliwość autoklawowania elementów systemu) oraz odporny na działanie środków chemicznych. System zapewnia optymalne wykorzystanie filtrów membranowych w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności biotechnologicznych procesów produkcyjnych.

Nowe funkcjonalności i/lub cechy produktów w stosunku do produktów oferowanych na rynku: System do sterylizacji filtracyjnej umożliwia zastosowanie filtrów membranowych o średnicy mniejszej niż 0,22 μm (np. 0,1 μm). Standardem są filtry o średnicy 0,22 μm, które nie eliminują zanieczyszczenia niektórymi drobnoustrojami (między innymi Acholeplasma laidlawii).  

Docelowym efektem wdrożenia w/w innowacji jest opracowanie nowych produktów przeznaczonych do hodowli komórkowych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 142 270,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 973 400,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl
 

Projekt pt. „Innowacyjne produkty mikrobiologiczne”
jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

CEL PROJEKTU: Komercjalizacja przeprowadzonych przez Dział B+R BioMaxima prac badawczo - rozwojowych

PLANOWANE EFEKTY: I/ uruchomienie produkcji nowych i ulepszonych następujących produktów: SUPLEMENTY, w tym: 1/ Suplement Legionella GVPC; 2/ TSC Supplement; 3/ Listeria Oxford Modified Supplement; 4/ Salmonella Supplement. PODŁOŻE LOWENSTEIN-JENSEN MEDIUM w dwóch wersjach: Lowenstein-Jensen Medium + MG + Glycerol oraz podłoża zawierające antybiotyki: Lowenstein - Jensen Medium + Rifampicin 40 mg/l oraz Lowenstein - Jensen Medium + MG + Glycerol + TCH. PRODUKTY DO BADANIA LEKOOPORNOŚCI, w tym: 1/ tabletki Biotabs ID; 2/ krążki do badania lekooporności. POŻYWKI, w tym: 1/ Baird Parker agar base acc. to ISO 6888-1; 2/ Bulion LEB Broth; 3/ Chromogenic Listeria agar i Chromogenic Listeria Confirmatory agar; 4/ Bulion LEE Broth; 5/ XLD agar acc. to ISO 6579; 6/ Chromogenic Salmonella Agar; 7/ TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) agar; 8/ Violet Red Bile with Glucose agar (VRBG); 9/ Trypticasein Soy Broth (TSB); 10/ Chromogenic Coliform acc. to ISO 9308-1; 11/ Pseudomonas CN agar Base; 12/ Sodium Selenite Broth. II/ wprowadzenie nowych dla rynku innowacyjnych produktów. III/ wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym. IV/ pozyskanie nowych rynków zbytu (RPA, Malezja, Arabia Aaudyjska). V/ wzrost przychodów i zysków, które zostaną przeznaczone na kolejne projekty badawcze oraz ich komercjalizację. VI/ utrzymanie obecnych miejsc pracy oraz utworzenie nowych stanowisk w innowacyjnej polskiej firmie biotechnologicznej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 479 134,15 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 999 639,42 zł