Accelerate Pheno™ System

Szybki i łatwy w obsłudze system przeznaczony do identyfikacji i oznaczenia wrażliwości na antybiotyki drobnoustrojów z dodatniego posiewu krwi.

 

 

Ostatnie badania wykazały, że system ten jest w stanie podać kompletne wyniki maksymalnie w ciągu 7 godzin od uzyskania dodatniego posiewu krwi, a identyfikacja drobnoustroju następuje już w czasie pierwszych 90 min. Pozwala to lekarzowi zoptymalizować terapię antybiotykami średnio o 40 godz. wcześniej niż przy zastosowaniu metod tradycyjnych.

 

Accelerate Pheno™  jest instrumentem nowej generacji. Po raz pierwszy połączono analizę genotypową i fenotypową na jednej platformie. W aparacie zamontowany jest najszybszy na świecie zautomatyzowany mikroskop, który służy do morfokinetycznej analizy komórkowej (MCA). System śledzi takie cechy fenotypowe, jak rozmiar, kształt i szybkość podziału pojedynczych żywych komórek rosnących w mikrokoloniach, na które podziałały określone stężenia antybiotyków. Na jedno oznaczenie MIC urządzenie analizuje 148 bilionów punktowych danych. Profile dopasowywane są do ogromnej bazy danych dla oddzielnych kombinacji: lek w różnych stężeniach – bakteria. Możliwe to jest dzięki skojarzeniu mikroskopu z równoległym superkomputerem.

 

Test wykonuje się bezpośrednio z próbki z dodatnim posiewem krwi, co daje na wstępie oszczędność 24-48 godz. czasu. Oczyszczanie próbki z zanieczyszczeń przez filtrację zajmuje tylko 20 min. System jest w pełni zautomatyzowany i wymaga jedynie dodania próbki do pojemnika, załadowania kasety oraz załadowania pojemnika z odczynnikami

 

 

System samodzielnie:

 • oczyści próbkę;
 • wystandaryzuje inokulum;
 • odmierzy i wymiesza odczynniki;
 • podstawi i wypozycjonuje studzienki.

 

Identyfikacja bakterii dokonuje się w pełni zautomatyzowaną metodą FISH (fluoryzacyjna hybrydyzacja in situ). APS oferuje szereg jednoczesnych testów. Dla każdego testu sygnał z danej sondy porównywany jest z sygnałem dla uniwersalnej sondy bakteryjnej i eukariotycznej. Wspólna lokalizacja sygnału z docelowej sondy i sondy uniwersalnej potwierdza obecność i identyfikację organizmu docelowego, w odróżnieniu od wyniku nieswoistego. Maksymalny czas wykonania oznaczenia – 90 min. (24 do 36 godz. szybciej w porównaniu z metodami klasycznymi).

 

Klasyczne metody identyfikacji wymagają czystej próbki jednego drobnoustroju. Wymaga to dodatkowych 24 godz. lub więcej na przesianie i ewentualne wyizolowanie tego drobnoustroju przed oznaczeniem.

 

Wyniki wrażliwości na antybiotyki podawane są jako MIC. System mierzy morfokinetyczne zmiany w komórkach i wzroście kolonii w obecności wybranych stężeń antybiotyków (MCA – morfokinetyczna analiza komórkowa). Krzywe wzrostu porównuje się z referencyjnymi profilami wzrostu, które zostały wykreślone dla MIC określonego metodą mikrorozcieńczeń bulionowych. Następnie wyniki interpretowane są w oparciu o breakpointy i prawidła eksperckie. Maksymalny czas wykonania oznaczenia – dodatkowe 5 godz. ( 36 do 54 godz. szybciej, niż metodami klasycznymi).

 

System dostarcza wyniki lekowrażliwości fenotypowej w kategoriach MIC, co umożliwia ustalenie, który antybiotyk jest najbardziej skuteczny i celowy w danej sytuacji klinicznej  dla indywidualnego pacjenta. Szybkie testy genotypowe mówią nam, których antybiotyków unikać, ale nie mówią, których używać i w jakich dawkach. Wyniki genotypowe mówią nam o potencjalnej oporności danego drobnoustroju  na pewną grupę antybiotyków. Jednak nieobecność genu oporności nie zawsze gwarantuje wrażliwość na daną klasę antybiotyków, a obecność genu oporności nie zawsze powiązana jest z fenotypową opornością. Jedynie wynik MIC dostarcza ścisłej informacji, który antybiotyk jest najbardziej celowy i skuteczny w danej sytuacji klinicznej dla indywidualnego pacjenta i pozwala na wyliczenie skutecznej dawki tego antybiotyku.

 

Końcowy wynik oznaczenia zawiera:

 • identyfikację drobnoustroju
 • potwierdzenie obecności jednego drobnoustroju
 • fenotypy wrażliwości w kategoriach MIC
 • fenotypy oporności
 • interpretację wrażliwości
 • system zasad eksperckich
 • wartości graniczne wg CLSI/EUCAST

 

Oprogramowanie

Przegląd i odprawa wyników są możliwe z dowolnego miejsca np. przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

 

Oprogramowanie jest łatwe w użyciu i dostępne dla większości przeglądarek. Można je używać wewnątrz i poza laboratorium. Można połączyć się z oprogramowaniem  podczas wykonywania badania w laboratorium przez zabezpieczoną sieć, aby przejrzeć i odprawić wyniki. Status próbki aktualizowany jest w realnym czasie. Połączenie z laboratoryjnym systemem informatycznym działa w obie strony.

 

Zalety Accelerate Pheno™  :

 • znaczna łatwość użycia;
 • zmniejszenie zbytecznego nakładu pracy;
 • wcześniejsze otrzymanie definitywnego wyniku;
 • znaczna redukcja czasu przed podjęciem skutecznej terapii;
 • redukcja śmiertelności;
 • skrócenie długości pobytu w szpitalu;
 • obniżenie kosztów leczenia;
 • zmniejszenie narastania oporności na antybiotyki;
 • redukcja zakażeń Clostridium difficile.

 

Sepsa jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób infekcyjnych. Każde zakażenie potencjalnie może prowadzić do sepsy. Sepsa jest prawie zawsze śmiertelna bez szybkiej i skutecznej terapii antybiotykowej.

 

Wczesna celowana terapia antybiotykowa jest najskuteczniejszą drogą do uratowania życia osobom walczącym z poważnymi zakażeniami, ograniczając skutki uboczne i koszty empirycznego leczenia antybiotykami o szerokim spektrum działania.

 

Na szybsze podjęcie decyzji o celowanej terapii antybiotykowej decydujący wpływ mają szybkie i kompletne wyniki posiewów krwi. Dla pacjenta z zakażeniem układu krwionośnego liczy się każda godzina.

 

Po stwierdzeniu podejrzenia sepsy lekarz natychmiast rozpoczyna terapię empiryczną, podając pacjentowi kilka antybiotyków o szerokim zakresie działania, aby zwalczyć każdy prawdopodobny patogen, który może być przyczyną zakażenia.

 

Zgodnie z danymi z literatury podejście to zawodzi w ok. 20% przypadków. Empiryczna terapia antybiotykami o szerokim zakresie działania nie dość, że kosztowna, może w dodatku powodować liczne skutki uboczne dla pacjenta, takie, jak nadkażenia drobnoustrojami opornymi, np. Clostridium difficile. Wszystkie powikłania mogą być przyczyną śmierci pacjenta lub znacznie przedłużyć jego pobyt w szpitalu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Może też generować narastanie lekooporności wśród szpitalnych szczepów bakterii.

 

Dlatego następnym krokiem jest zastosowanie terapii celowanej, zawężając ją do antybiotyku, na który wrażliwy jest drobnoustrój wywołujący zakażenie. Ważne jest też dobranie optymalnej dawki tego antybiotyku. Lekarze zwlekają ze zmianą terapii empirycznej na celowaną do otrzymania pełnego wyniku z laboratorium, co dotychczas trwało średnio 3-5 dni od czasu stwierdzenia dodatniego posiewu krwi.

 

Szybkie testy molekularne oznaczające obecność genów warunkujących lekooporność mówią, których leków unikać, ale nie mówią, które używać i w jakich dawkach.

 

Użycie Accelerate Pheno™  umożliwiło znaczne skrócenie czasu oczekiwania na wynik do maksymalnie 7 godzin.

 

Wynik wrażliwości na antybiotyki podawany jest w kategorii MIC, co umożliwia dostosowanie odpowiedniej dawki wybranego leku.

 

 • Zgodnie z danymi z kilku ośrodków, które wypróbowały system Accelerate Pheno™,  w porównaniu z metodami tradycyjnymi wyniki identyfikacji były 24-36 godz. szybsze, a wyniki wrażliwości na antybiotyki – 36 do 54 godz. szybsze.
 • 27%pacjentów otrzymywało nieodpowiednią terapię wstępną. Śmiertelność wśród tych osób była 3 razy wyższa, niż wśród osób otrzymujących od początku odpowiednią terapię.
 • Zawężenie antybiotykoterapii było możliwe u 52,9% pacjentów z infekcjami powodowanymi przez pałeczki Gram (-).
 • W 84% przypadków możliwa była co najmniej jedna zmiana antybiotyku.
 • Celowaną aktywną terapię można było rozpocząć średnio 43 godz. wcześniej (32-66 godz.).
 • Można było zaprzestać podawania niepotrzebnych antybiotyków średnio 37 godz. (20-60 godz.) wcześniej.
 • Zmniejszona śmiertelność,  mniejsze zużycie antybiotyków, krótszy czas hospitalizacji, mniejszy wskaźnik zakażeń Cl. difficile - wszystko to zdecydowanie obniżyło koszty leczenia pacjentów z sepsą.

 

Accelerate Diagnostics

 

System Accelerate Pheno™ został opracowany przez amerykańską firmę Accelerate Diagnostics, Inc. która jest jest notowaną na NASDAQ.

 

BioMaxima S.A. od sierpnia 2018 r. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce produktów firmy Accelerate Diagnostics, Inc.